Με παρέμβαση του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη δημόσια διαβούλευση της ΣΠΜΕ του ΠΕΣΔΑ

Με παρέμβαση του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη δημόσια διαβούλευση της ΣΠΜΕ του ΠΕΣΔΑ

Στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ αναρτήθηκε η ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ χωρίς να υπάρχει καμιά αναφορά για τη δημόσια διαβούλευση.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ προκειμένου να αποσαφηνιστεί το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης,  στις 14/7/22 και στις 26/7/22 απέστειλε δυο επιστολές στο ΥΠΕΝ με συγκεκριμένα ερωτήματα για το πότε προβλέπεται να τεθεί η ΣΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευση  και το ποιος είναι ο  αρμόδιος φορέας για τη διεκπεραίωση της δημόσιας διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Στις 27/7/22 το ΥΠΕΝ απάντησε αναλυτικά στις επιστολές του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ για τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης αποσαφηνίζοντας ότι ενημέρωση του κοινού θα γίνει από την αρχή σχεδιασμού (ΕΔΣΝΑ)  και θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες (πρόσβαση στη ΣΜΠΕ, τρόπος υποβολής παρατηρήσεων, διάρκεια διαβούλευσης κ.λπ.).

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κοινοποίησε την απάντηση του ΥΠΕΝ στον ΕΔΣΝΑ ζητώντας να μας γνωστοποιηθεί η ανακοίνωση ενημέρωσης του  κοινού, όταν αυτή εκδοθεί.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα παρέμβει στην δημόσια διαβούλευση όπως έκανε και για το ΠΕΣΔΑ του 2016  επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι δε νοείται διαβούλευση για τη ΣΜΠΕ, δηλαδή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΠΕΣΔΑ, χωρίς συζήτηση της ουσίας του ΠΕΣΔΑ.

Οι περιφερειακές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και οι δήμοι της Αττικής  οφείλουν να αντιδράσουν ώστε να επιβληθεί μια γενικευμένη συζήτηση επί του περιεχομένου του ΠΕΣΔΑ.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το νέο ΠΕΣΔΑ να «συζητηθεί» μόνο σε ημερίδες «κλειστού τύπου» μακριά από τα δημοτικά συμβούλια και τους πολίτες της Αττικής .

Δημοσιεύουμε  την απάντηση του ΥΠΕΝ προκειμένου να γνωρίζουν τις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι που θα θελήσουν να καταθέσουν  ενστάσεις , παρατηρήσεις και προτάσεις .

                                                             η απάντηση του ΥΠΕΝ

Σε συνέχεια της παρακάτω επικοινωνίας και τα ερωτήματά σας σχετικά με την υποβληθείσα στην Υπηρεσία μας ΣΜΠΕ και τη διαδικασία που ακολουθείται σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Με το με Α.Π.: 16433/27-12-2021 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ (Αρχή Σχεδιασμού) διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας (αρμόδια Αρχή) η ΣΜΠΕ του θέματος σε ένα (1) αντίγραφο (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/124282/7805/27-12-2021).
  2. Με το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/49826/848/26-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για τη συμβατότητα του υποβληθέντος ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του ΕΣΔΑ. (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53631/3703/26-05-2022).
  3. Με το με Α.Π.: 7736/24-06-2022 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ επανυποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ του θέματος σε ένα (1) αντίγραφο (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65338/4527/24-06-2022).
  4. Με το με Α.Π.: 4761/69764/5-07-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ενημερώθηκε ο ΕΔΣΝΑ για τον έλεγχο πληρότητας της ΣΜΠΕ και ζητήθηκε ένα επιπλέον αντίγραφο.
  5. Ισχύει η Κ.Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.09.2006 (Β’ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».».
  6. Ισχύει η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα προωθήσει άμεσα τη διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και συγκεκριμένα με το έγγραφό μας θα ζητείται από:

α. Τις Δημόσιες Αρχές προς τις οποίες διαβιβάζεται η ΣΜΠΕ, να διατυπώσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εγγράφως τη γνώμη και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τις (5) και (6) σχετικές Κ.Υ.Α. (άρθρο 7 § 4 & 4.1), και να τις διαβιβάσουν στην Υπηρεσία μας, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του παρόντος. Η υπόψη ΣΜΠΕ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΝΑ, στο σύνδεσμο www.edsna.gr

β. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς το οποίο θα αποσταλεί έγχαρτο και ψηφιακό αντίγραφο της ΣΜΠΕ :

  • να διατυπώσει εγγράφως και ενδεχομένως ηλεκτρονικά τη γνώμη του και τις τυχόν παρατηρήσεις του επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ και να τις διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του παρόντος,
  • να θέσει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητηθεί, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ.

Ο ΕΔΣΝΑ (ως Αρχή Σχεδιασμού) θα δώσει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με τις (5) και (6) σχετικές K.Y.A. (άρθρο 7 § 4.2).

Η δημοσιοποίηση του φακέλου θα γίνει με δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης – στην οποία θα αναγράφεται η διαδικτυακή διεύθυνση ανάρτησης της ΣΜΠΕ – στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής σχεδιασμού ή σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Τα αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ανακοίνωση προσδιορίζονται στις με αρ. (5) και (6)σχετικές  Κ.Υ.Α. Στη συνέχεια, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ, τα στοιχεία  που αποδεικνύουν τη διενέργεια της παραπάνω δημοσιοποίησης, θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 45 ημερών – ανεξάρτητα από το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις – η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο της ΣΜΠΕ, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και ακολούθως στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης περιβαλλοντικής έγκρισης ή μη του συγκεκριμένου Σχεδίου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 των ΚΥΑ  που προαναφέραμε.

8/8/2022

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο

ΠΗΓΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ