Τα κινήματα του νερού συζητούν για το νερό

Τα κινήματα του νερού συζητούν για το νερό

Συνάντηση συλλογικοτήτων για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του κύκλου του νερού
Τετάρτη 1 Ιουνίου 6.30 μ.μ. • Αμφιθέατρο Παπαρρηγόπουλου, Νομική Σχολή
Στα πλαίσια εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) οργανώνουμε συ-νάντηση συλλογικοτήτων, κινημάτων και πολιτών για να συζητήσουμε για το νερό και ειδικότερα για την ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού.
Τα τελευταία 50 χρόνια είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο η οργανωμένη προσπάθεια κρατών και επιχειρήσεων για τον πλήρη έλεγχο των υδάτινων αποθεμάτων, επίγειων και υπόγειων, με σκοπό την κερδοσκοπική «αξιοποίησή» τους.
Η κερδοσκοπική εκμετάλλευση του νερού στο όνομα της «ανάπτυξης», πράσινης ή άλλης, εγκυ-μονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την κοινωνία όπως: α) την ραγδαία αύξηση του αριθ-μού των ανθρώπων που στερούνται την πρόσβαση στο νερό β) την επέκταση και η εντατικοποίηση των αρδεύσεων με την εισαγωγή υδροβόρων καλλιεργειών και αρδευτικών μεθόδων στον αγροτικό τομέα, που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα υδατικών πόρων, γ) τη διαρκή αύξηση της κατανάλωσης νε-ρού από τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες, δ) την κατασκευή φραγμάτων, αρδευτικών ή για παραγωγή ενέργειας, ε) την εκτροπή των ποταμών, ζ) τη συνεχή επέκταση των γεωτρήσεων και μάλιστα χωρίς έλεγ-χο, η) το μπάζωμα και την καταπάτηση μικρών υγροτόπων (ρεμάτων και λιμνών) μέσα στις πόλεις κ.ά., ενώ, παράλληλα, όπως είναι γνωστό, η γεωργία και βιομηχανία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνες και για την μόλυνση του νερού.
Η εμπορευματοποίηση του νερού αποτελεί τεράστια απειλή για όλο τον υδρολογικό κύκλο, (πό-σιμο νερό, φυσικά οικοσυστήματα, διατροφή, έδαφος κ.α.). Πρόκειται για λεηλασία της γης και της φύσης με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη ζωή των ανθρώπων και των άλλων οργανισμών, όσο και στην κοινωνία, την τοπική παραγωγή και οικονομία.
Το νερό είναι φυσικό αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα. Αγωνιζόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του ως κοινού αγαθού, για την κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό για όλους.
Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού, θεωρούμε καθοριστικό τον ενερ-γητικό και αποφασιστικό ρόλο των κινημάτων και των πολιτών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των υδα-τικών πόρων, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες των αν-θρώπων, της φύσης και της κοινωνίας.
Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού
e-mail: protovoulia.dimosio.nero@gmail.com