Χριστίνα Σουλτανίδου: Ο Νόμος Κεραμέως μεταλλάσσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε σώματα τήρησης της τάξης

ΝΟΜΟΣ Ν.Δ.-ΚΕΡΑΜΕΩΣ:

Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,  ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Είναι δύσκολο να περιγραφούν σε ένα κείμενο, με πληρότητα, το βάθος και οι λεπτομέρειες της μετάλλαξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας καθώς και του ασφυκτικού κατασταλτικού περιορισμού, που επιβάλλει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ο νόμος Ν.Δ.-Κεραμέως.

Σ αυτό το άρθρο, θα ασχοληθώ με τα νέα μέτρα για τη «φύλαξη» των ΑΕΙ που εισάγει το νομοσχέδιο, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά, και «συνοδεύουν» τη νομοθέτηση των Αστυνομικών Ομάδων εντός των Πανεπιστημίων, που συνιστά εξάλλου και το βασικό πυρήνα αντίθεσης και αντίδρασης των φοιτητών και των συλλογικοτήτων τους.

Κατά τη γνώμη μου, το εν λόγω νομοσχέδιο μετατρέπει τους Πρυτάνεις και  τους Αντιπρυτάνεις,  από επικεφαλής ενός Μορφωτικού Ιδρύματος, σε όργανα περιφρούρησης και επιβολής του νόμου και της τάξης.

Έχουν την πλήρη ευθύνη όλων των ΝΕΩΝ, αλλεπάλληλων σωμάτων παρακολούθησης, καταστολής, ελέγχου πρόσβασης και φύλαξης, που συγκροτούνται με το νομοσχέδιο για τη «φύλαξη» των ΑΕΙ, τα οποία μετατρέπονται σε φρούρια απροσπέλαστα. Η λειτουργία τους δε θα θυμίζει πλέον ακαδημαϊκές κοινότητες, αλλά φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Συγκεκριμένα:

Για την «προστασία» των ΑΕΙ, τοποθετούνται ηλεκτρονικά και άλλα μέσα ασφαλείας, ανάλογα μάλιστα με τη συχνότητα των παραβατικών συμπεριφορών (!!), τα οποία καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων τους.

Για τη λειτουργία και επεξεργασία αυτών των συστημάτων, εγκαθίσταται (ιδρύεται) «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων» (το οποίο καταγράφει όλες τις κινήσεις όσων  εισέρχονται εντός των ΑΕΙ, άρα αφορά προσωπικά δεδομένα), το οποίο μπορεί να ανατίθεται και σε ιδιώτες(!!!), όπως ορίζει το άρθρο 14 παρ. 3!!

Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε ΑΕΙ, εγκρίνεται σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του ΑΕΙ, εντός 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου, το οποίο ΔΕΝ αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα ΑΕΙ λειτουργούν υπό την ΝΕΑ ιδιότητα, του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (για τα προσωπικά δεδομένα κυρίως) από κοινού με την Ελληνική Αστυνομία, και συνυπογράφουν με αυτήν Μνημόνιο Συνεργασίας, υποτίθεται για «σκοπούς λογοδοσίας» (πού, πότε και σε ποιους δε βλέπω να περιγράφεται). Άρθρο 12 παρ. 5.

Τα προσωπικά δεδομένα (από τις κάμερες και τα άλλα συστήματα ασφαλείας που θα εγκατασταθούν στα ΑΕΙ), ο χρόνος τήρησής τους, η χρήση τους, η διαβίβαση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τους, η διαδικασία καταστροφής τους και οι αποδέκτες αυτών, καθορίζονται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 12 παρ. 5 και 10). Απόλυτη κυρίαρχος η κα Κεραμέως!

Η Βουλή δε θάχει καμιά σχέση με το τόσο ευαίσθητο αυτό ζήτημα της παρακολούθησης και των στοιχείων καταγραφής των προσωπικών δεδομένων όλων όσοι εργάζονται, φοιτούν ή εισέρχονται στα ΑΕΙ.

Οι Πρυτάνεις επιφορτίζονται επίσης με τη νεοϊδρυόμενη  Μονάδα Ασφαλείας και Προστασίας, η οποία συγκροτείται ως αυτοτελής υπηρεσία, και υπάγεται απευθείας σ΄ αυτούς. Στελεχώνεται από προσωπικό του ΑΕΙ αλλά και από νέες προσλήψεις, ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον ήδη δραματικά περιορισμένο προϋπολογισμό των ΑΕΙ. Μεταξύ όλων των άλλων καθηκόντων, έχουν ευθύνη για το «σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων ενημερωτικού  χαρακτήρα, εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία …….. με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων» (άρθρο 14 παρ. ζ).

Δε σταματάει όμως εδώ η μετάλλαξη των ΑΕΙ σε υποκαταστήματα των Αστυνομικών Τμημάτων.

Στο άρθρο 15 συνιστάται κι άλλη υπηρεσία ελέγχου,  η Επιτροπή Ασφαλείας και Προστασίας των Α.Ε.Ι., η Ε.Α.Π.

Η Επιτροπή αυτή, συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, και επίσης δεν αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αποτελείται από τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, 4 μέλη ΔΕΠ, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και πάει λέγοντας.

Για να μπορούν να εφαρμοστούν όλες αυτές οι περιοριστικές της ελευθερίας διατάξεις, «οι πανεπιστημιουπόλεις των ΑΕΙ περιβάλλονται από περιμετρική  περίφραξη ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πρύτανη του ΑΕΙ και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, δύναται να εγκρίνεται, κατά παράβαση κάθε άλλης  γενικής ή ειδικής διάταξης, η κατασκευή περίφραξης ασφαλείας και των συναφών προς αυτή στοιχείων και κατασκευών». (άρθρο 16 παρ. 2).

Επείγονται, μέσα στην επιδημία και την καραντίνα, να προλάβουν να «κτίσουν» όλα τα Α.Ε.Ι.!!!!

Είναι ευθύνη και καθήκον όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, να μην επιτρέψει τη μετάλλαξή της σε όργανο της τάξης, και να προασπίσει με όλες τις δυνάμεις της την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Το νομοσχέδιο Κεραμέως πρέπει να αποσυρθεί!

Οι αγώνες των φοιτητών, πρέπει να γίνουν αγώνες όλου του λαού!

Σουλτανίδου Χριστίνα

Συντονίστριας της Λαϊκής Ενότητας Θεσσαλονίκης