Βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Δημήτρη Στρατούλη «όταν γεννιέσαι τρεις φορές» (του Γιάννη Ζερβού)

Γιάννης Ζερβός – Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Για το βιβλίο του Δημήτρη Στρατούλη «όταν γεννιέσαι τρεις φορές – δωρεά οργάνων δώρο ζωής»

 

Δὲν εἶχα ὑπόψη μου τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Στρατούλη «Ὅταν γεννιέσαι τρεῖς φορές –  Δωρεὰ ὀργάνων, δῶρο ζωῆς», ποὺ ἔχει κυκλοφορήσει ἀπὸ τὸ 2019 καὶ εἶναι ἤδη στὴν έκτη χιλιάδα του, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Τόπος».

Προλογισμένο ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, καὶ τὸν ἀείμνηστο Μανώλη Γλέζο. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος τονίζει ὅτι «ἐπαινοῦμεν τοὺς ἀγῶνας Ὑμῶν διὰ τὴν προβολὴν τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀξίας καὶ τῆς χρησιμότητος τῆς δωρεᾶς ὀργάνων…» …Πρακτικὴ στὴν ὁποία πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπαρεγκλίτως ὅσα ὁ νόμος προβλέπει, «καθὼς καὶ αἱ ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἁγιο[1]πατερικῆς Παραδόσεως», μὲ καταδίκη κάθε εἴδους συναλλαγῆς, ἐμπορευμα[1]τοποίησης καὶ ἀντικειμενοποίησης τοῦ ἀνθρώπου.

Μὲ ἰδιαίτερη παραστατικότητα, ὁ πρώην Βουλευτὴς καὶ Ὑπουργός, ἤδη Γραμματέας τῆς «Λαϊκῆς Ἑνότητας[1]Ἀνυπότακτη Ἀριστερά», μὲ ἔντονη παρουσία δεκαετιῶν στοὺς πολιτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες, περιγράφει τὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴ ζωή, ἀντιμέτωπος μὲ σοβαρὰ καὶ μακροχρόνια προβλήματα ὑγείας. Τόσο κοντὰ βρεθηκε στὸ θάνατο, ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατὰ κυριολεξία γέννησή του, «ξαναγεννήθηκε» ἄλλες δυὸ φορές, ὅταν ἔκανε μεταμοσχεύσεις νεφροῦ: Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκύπτει καὶ ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου « Ὅταν γεννιέσαι τρεῖς φορές».

Ἐντελῶς ἀδόκητα, ὕστερα ἀπὸ ἐπίμονη προτροπὴ τῆς συζύγου του νὰ πραγματοποιήσει προληπτικὲς ἰατρικὲς ἐξετάσεις, ἔμαθε ὅτι ἡ πάθηση τῶν νεφρῶν του εἶχε τόσο πολὺ προχωρήσει ποὺ ἡ ζωή του θὰ κινδύνευε.

Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, «Ἔπασχα ἀπὸ σπειραματονεφρίτιδα, ποὺ ἀργὰ καὶ σταθερά, άπὸ τότε ποὺ ἤμουν παιδί, εἶχε ἤδη καταστρέψει καὶ τοὺς δύο νεφρούς μου. Εἶχα δηλαδή νεφρικὴ ἀνεπάρκεια τελικοῦ σταδίου…[ἡ ὁποία] μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ πολὺ καιρὸ μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς χρόνιας νεφρικῆς νόσου, ὁρισμένες φορὲς μετὰ ἀπὸ 10-20 χρόνια.»

Ἡ μητέρα του, μαζὶ μὲ τὸ ἕνα της νεφρό, τοῦ ξανάδωσε ζωὴ μὲ τὴν πρώτη μεταμόσχευση τοῦ 1999: «Μὲ τὸ δῶρο ζωῆς, τὸν νεφρό της, καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς ποὺ μοῦ ἐξασφάλισε, μπόρεσα καὶ ἔζησα ἑντεκάμισυ χρόνια γεμάτα, μὲ ἔντονους ρυθμοὺς καὶ πλούσια δράση σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη.», γράφει χαρακτηριστικά.

Ὅμως, μετὰ τὴν παρέλευση τοῦ διαστήματος αὐτοῦ, τὸ μόσχευμα ἀπορρίφθηκε. Λόγω τοῦ μεγάλου χρόνου τῆς προβλεπόμενης ἀναμονῆς στὴν Ἑλλάδα, ἀπευθύνθηκε στὴ Γαλλία, ὅπου δίνεται ἡ δυνατότητα καὶ σὲ πολίτες κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε. νὰ άναζητοῦν μοσχεύματα. Ἔτσι, το Νοἐμβριο τοῦ 2011 πραγματοποίησε δεύτερη, ἐπιτυχημένη, μεταμόσχευση νεφροῦ στὸ Νανσὺ τῆς Γαλλίας…

Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει πλῆθος χρηστικῶν πληροφοριῶν γιὰ ἀνθρώπους μὲ ἀνάλογα προβλήματα ὑγείας, ἀλλὰ καὶ ἀπευθύνεται στὸν κάθε ἄνθρωπο, ἀναδεικνύοντας τὴ σημασία τὶς πρόληψης μὲ τὶς ἀνάλογες ἐξετάσεις, ἀφοῦ καὶ ὅταν νομίζουμε πὼς εἴμαστε καλά, ὁ κίνδυνος μπορεῖ νὰ ἐλλοχεύει.

Τονίζει τὴ σημασία τῆς δωρεᾶς ὀργάνων. Ὅμως, δὲν εἶναι «μονοθεματικὸ» γιὰ θέματα ὑγείας τὸ βιβλίο αὐτό, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἴσως ἦταν εὔλογο κάποιος μὲ τόσο σοβαρὰ προσωπικὰ προβλήματα ὑγείας νὰ κλειστεῖ στὸν ἑαυτό του. Παράλληλα, δίνονται πλῆθος λεπτομέρειες γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, τὶς ὁποῖες ὁ συγγραφέας παρακολουθεῖ καὶ καταγράφει ἀνελλιπῶς, καθὼς καὶ τοὺς ἔντονους πολιτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες του.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, τὸ βιβλίο δὲν σημαδεύεται μόνον ἀπὸ τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ συγγραφέα ποὺ ξεχειλίζει γιὰ τὰ πολύτιμα δῶρα ζωῆς ποὺ ἔλαβε. Γιὰ τὸν Δημήτρη Στρατούλη, ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ νόημα ὅταν συνδέεται μὲ τὴν συνεχῆ προσφορὰ στὸν πλησίον καὶ στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀξίζει νὰ διαβαστεῖ καὶ ὡς μιὰ ἔμπρακτη ἄρνηση τῆς ἀτομοκρατικῆς λογικῆς ποὺ τείνει νὰ ἐπικυριαρχήσει στὶς μέρες μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ